Skibbyhøj

Målgruppe, metoder og resultater

Målgruppe

Unge voksne mellem 18 og 35 år med betydelig nedsat psykisk funktionsevne som følge af psykiatriske lidelser og problemstillinger. Beboerne har, i en periode af deres liv, behov for omfattende støtte og træning til udvikling af færdigheder til at mestre en så selvstændig tilværelse som muligt. Tilbuddet tager udgangspunkt i og tilrettelægges efter den enkelte beboers motivation, ønsker og behov. Beboerne kommer typisk fra forældre, fra psykiatriske hospitaler (ofte direkte fra lukkede afdelinger), botilbud for unge under 18 år eller fra egen bolig

Metoder

 Vores tilgang er Recovery-understøttende, med relationsarbejde som grundsten.

Vi anvender bl.a. metoder som den værdsættende samtale (Appreciative Inquiry), social færdighedstræning, NADA, motion og bevægelse mv.

Resultater

Ved indflytningen taler vi med beboeren om hvilke ønsker, håb, drømme og fremtidsplaner vedkommende har. Vi taler om, hvad det langsigtede mål for opholdet på Skibbyhøj er med afsæt i den kommunale handleplan. Forandringskompassets 10 dimensioner præsenteres for beboeren: Netværk, fritidsinteresser, beskæftigelse/ meningsfuld aktivitet, økonomi, praktisk hverdagsliv, misbrug, sundhed og trivsel, bolig, mestringsstrategier og sociale kompetencer. Kompasset udfyldes sammen med kontaktpersonen, eller dele af den afhængig af, hvad beboeren skønner relevant og kan overskue. Der scores på skala fra 1 til 10 i de enkelte dimensioner. De enkelte dimensioner beskrives nærmere i beboerens udviklingsplan. Beboeren og kontaktperson(er) samarbejder om at skrive planen. Status/ evaluering beskrives, der opstilles kort og langsigtede mål samt handleanvisning både for beboeren og personalet. 2-3 fokusområder vælges inden for de første 3 måneder efter indflytning.

Der arbejdes kontinuerligt med de opstillede  SMARTmål, der er sat i den socialpædagogiske handleplan. Der er skriftlig såvel som mundtlig opfølgning på effekten sammen med beboeren. Den skriftlige opfølgning foregår via elektronisk klientjournal EKJ, og ligeledes via den socialpædagogiske handleplan. Arbejdet med de konkrete mål dokumenteres i EKJ. Beboer og kontaktperson holder ugentlige kontaktpersonssamtaler og evaluerer/ evt. justerer mål og handleanvisninger, desuden afholdes jævnligt kontaktteammøder, hvor det primære personale, beboeren er tilknyttet, også deltager. Evaluering og aftaler dokumenteres i EKJ og beboerens ugeskema afspejler, hvilke fokusområder, der især arbejdes med.  Mindst hver 6. måned afholdes internt statusmøde, hvor beboer og kontaktperson fremlægger udviklingsplanen med henblik på status over det sidste halve års udvikling. Afdelingsleder og andre relevante personer deltager, - efter beboeren ønske. Kort og langsigtede mål evalueres og evt. ændringer synliggøres i forandringskompasset. Der aftales evt. nye fokusområder og handleanvisninger. Ved eksterne statusmøder med sagsbehandler bliver udviklingsplanen også gennemgået.